A Converzum Tudomány Nyelviskola által szervezett lakossági nyelvtanfolyamok általános feltételei

Nyelviskolánkba való beiratkozáskor, amely nyilvántartásba vételttandíjfizetést és felnőttképzési szerződés megkötését jelenti, a Tanuló és a Nyelviskola között jogviszony jön létre, melynek részletei az alábbiak:

1.

A Nyelviskola vállalja, hogy minőségi nyelvoktatási szolgáltatást biztosít a Tanuló részére az előzetesen, a beiratkozáskor egyeztetett tanfolyami időtartamban, helyszínen, nap(ok)on, időpontban, tudásszinten, csoportméretben (normál- vagy minicsoport). A tanfolyam ezen részleteit a Nyelviskola által kiadott Tanfolyami Tájékoztató feltünteti. Amennyiben a Nyelviskola bármely fenti részleten változtatni szeretne, úgy köteles az(oka)t a Tanulóval mielőbb, a tanfolyam megkezdése előtt, de legkésőbb az első órán közölni. Ha a Tanuló számára a változtatás(ok) nem elfogadható(k), úgy a szerződéstől elállhat, s ilyenkor a Nyelviskola a nem teljesített szolgáltatások ellenértékét maradéktalanul visszatéríti.

2.

A Nyelviskola vállalkozik arra, hogy az előre meghirdetett feltételekkel elindítja a tanfolyamot, fenntartja azonban a jogot arra, hogy amennyiben a minimális létszám (normál csoportoknál 7, minicsoportoknál 4 fő) nem jönne össze, úgy az alábbi 3 megoldást ajánlja fel a Tanulónak: (i) a tandíj a létszám függvényében megemelkedik /erről a Nyelviskola árlistát ad ki/ – melynek vállalása csakis együttesen történhet és természetesen nem kötelező. (ii) Át lehet menni egy másik, azonos szintű, más időpontban lévő csoportba, illetve (iii) ha egyik fenti megoldás sem felel meg a Tanulónak, akkor a Nyelviskola maradéktalanul visszafizeti a befizetett tandíjat.

3.

A Nyelviskola köteles az órák maradéktalan megtartására, az órák pontos kezdésére és befejezésére. Óraelmaradás esetén a csoport és a tanár által egyeztetett időpontban kerül sorra a pótóra.

4.

A Tanuló jelentkezésével és a Tanfolyami Tájékoztató átvételével elfogadja a tanfolyam összes részletét /tanfolyami időtartam, helyszín, nap(ok), időpont, tudásszint, csoportméret (normál vagy minicsoport)/. Amennyiben a Tanuló változtatni kíván bármely fenti részleten, a Nyelviskola – lehetőségeihez mérten – igyekszik költségmentesen megoldani a kérést, de nem garantálja azt.

5.

Az ügyfél kezelési költség levonása után visszakapja a befizetett tandíjat, ha a tanfolyam megkezdéséig visszalép a tanfolyamtól. A kezelési költség mértéke a befizetett tandíj 10%-a, de minimum 2000 Ft.

6.

A Tanuló köteles a tandíjat kifizetni a Nyelviskolának függetlenül attól, hogy a tanfolyamot végigjárja-e. A tanfolyam időközbeni befejezése nem jogosítja fel a tanulót a tandíj egészének vagy egy részének a visszakövetelésére. Olyan indokolt esetekben, mint pl. kórház, külföldi utazás, stb. mód van az igénybe nem vett szolgáltatások ellenértékének későbbi felhasználására, vagy a másra átruházására 1 éven belül. Ezt haladéktalanul jelenteni és igazolni kell a Nyelviskola felé (igénybe nem vett szolgáltatásnak a személyesen történt bejelentést követő időszak időarányos tandíja minősül), amely a tanfolyami bónt ez alapján kiadja.

7.

A Nyelviskolába valóbeiratkozást és a tandíj befizetését a TANFOLYAMI TÁJÉKOZTATÓ, a tanfolyam elvégzését a ZÁRÓDIPLOMA igazolja, melyet a Nyelviskola köteles kiállítani a Tanuló részére.

8.

A beiratkozáskor teljes tandíj befizetendő készpénzben vagy bankkártyával, részletfizetésre csak 40.000,- Ft-ot meghaladó tanfolyami díj esetében van (+5% felár megfizetése mellett). A beiratkozáskor a jelentkezők sorrendjében tudjuk kielégíteni az igényeket. A beiratkozást követően is elfogadunk jelentkezéseket, abban az esetben, ha van hely az adott csoportban. Késői jelentkezés /csoport betelte/ esetén a Nyelviskola igyekszik helyet találni a Tanulónak, de nem garantálja azt.

9.

A Nyelviskola a Tanuló adatait bizalmasan kezeli, azt külső személynek át nem adja, a megadott lakcímre tájékoztató levelet küld mindaddig, amíg a Tanuló nem kéri ennek ellenkezőjét.

Légrádi Tamás igazgató