ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ECL-vizsgáztató

A CONVERZUM TUDOMÁNY NYELVISKOLA ZRT. ÁLTAL SZERVEZETT ECL SZÓBELI VIZSGÁZTATÓ KÉPZÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

 

Az ECL szóbeli vizsgáztató képzés megnevezésű akkreditált pedagógus-továbbképzésre történő jelentkezéskor, amely nyilvántartásba vételta részvételi díj megfizetését és pedagógus-továbbképzési szerződés megkötését jelenti, a Továbbképzett és a Továbbképző között jogviszony jön létre, melynek részletei az alábbiak:

 

  • Adatkezelésre vonatkozó rendelkezések:

  Továbbképzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy adatainak kezelése jogi kötelezettség teljesítése miatt kötelező a 2013. évi LXXVII. törvényben (Fktv.) foglaltak alapján tekintettel arra, hogy felnőttképzésnek minősülő pedagógus-továbbképzésben vesz részt. Amennyiben Továbbképzésben résztvevő az adatokat nem szolgáltatja, úgy a Továbbképző a szolgáltatást köteles megtagadni. A Továbbképzésben résztvevő jelen szerződésben meghatározott adatait, továbbá az Fktv.-ben meghatározott egyéb adatait Továbbképző, mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az EU Parlament és Tanács 2016/679. sz. (GDPR) rendeletének  előírásai szerint kezeli, azt jogszabályban meghatározott szervezetekhez átadhatja. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik. Továbbképző a Továbbképzésben résztvevő adatait a keletkezésüktől számított ötödik naptári év végéig kezeli. A megjelölt határidő elteltével Továbbképző az adattörlést a Továbbképzésben résztvevő külön értesítése nélkül elvégzi. Továbbképzésben résztvevő a következő jogaival élhet: tájékoztatás, helyesbítés, korlátozás, tiltakozás, panasztétel, bírósághoz fordulás joga. Amennyiben a GDPR vagy más jogszabály további jogokat keletkeztet, úgy e jogokkal is a Továbbképző kapcsolattartási lehetőségein élhet a Továbbképzésben résztvevő. Adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatban a Továbbképző belső szabályozási anyaggal rendelkezik, amelynek publikus részei elektronikusan a pedellus2000.hu oldalon találhatóak. Továbbképzésben résztvevő tudomásul veszi és elfogadja Továbbképző adatvédelmi szabályzatát. A működés felfüggesztéséből eredő esetleges károkért a Továbbképző teljes körűen vállalja a felelősséget.

   

  A Továbbképző intézmény adatai:

   

  • Cégnév: Converzum Tudomány Nyelviskola Zrt.
  • Székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 11-15.
  • Adószám: 26105026-2-41
  • Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-049441
  • Szerződés nyelve: magyar
  • Szervező elektronikus elérhetősége: barta.ramona@converzum.hu
  • Telefonos elérhetőség: +36 1 368 11 56
  • Nyilvántartásba vevő hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

   

  • Továbbképző Intézmény vállalja, hogy a jogszabályi előírások szerint biztosított előzetes tudás és a továbbképzési szükségletek felmérésének eredményei alapján az alábbiakban részletezett pedagógus-továbbképzést nyújtja a továbbképzésben résztvevőnek:

  A pedagógus-továbbképzésnek a közhiteles nyilvántartásban szereplő megnevezése

  ECL szóbeli vizsgáztató képzés

  A pedagógus-továbbképzés alapítási engedélyének a közhiteles nyilvántartásban szereplő száma

  211/11/2021.

  A pedagógus-továbbképzés év, hónap, nap szerinti kezdési időpontja

  2022.11.12.

  A pedagógus-továbbképzés haladásának tananyagegységekre (modulokra) bontott, óraszám szerinti tervezett ütemezése

   

  1)       A Közös Európai Referenciakeret: 1,5 óra elmélet, 1,5 óra gyakorlat

  2)       Kommunikativitás a nyelvoktatásban és a nyelvtudásmérésben: 1,5 óra elmélet, 0,5 óra gyakorlat

  3)       Mérés és értékelés: 1 óra elmélet, 2 óra gyakorlat

  4)       A nemzetközi ECL nyelvvizsgarendszer: 2 óra elmélet, 0 óra gyakorlat

  5)       Az ECL nyelvvizsga és a KER: 1 óra elmélet, 2 óra gyakorlat

  6)       ECL vizsgaszervezés: 1 óra elmélet, 2 óra gyakorlat

  7)       Az ECL szóbeli vizsga: 2 óra elmélet, 1 óra gyakorlat

  8)       Az ECL nyelvvizsga értékelése: 0 óra elmélet, 6 óra gyakorlat

  9)       Hospitálás ECL nyelvvizsgákon: 0 óra elmélet, 5 óra gyakorlat

  A pedagógus-továbbképzés befejezésének tervezett időpontjára vonatkozó adatok, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását

  2022.11.19.

  A pedagógus-továbbképzés elvégzésével megszerezhető dokumentum

  Tanúsítvány

  Tanúsítvány kiadásának feltételei

  az elméleti foglalkozásokon 80%-os, a gyakorlati részen 100%-os részvétel

  Az elméleti képzés helye

  Converzum – a nyelvi közösségi tér

  1023 Budapest, Lajos utca 11-15.

  Az elméleti képzés időtartama

  10 tanóra

  Az elméleti képzés ütemezése

  2022.11.12-én összesen 10 elméleti tanóra

  Az elméleti képzésen való részvétel feltételei

  jelentkezés, a nyelvtanári végzettséget igazoló diploma benyújtása, továbbképzési díj befizetése

  Az elméleti foglalkozással összefüggésben biztosított juttatások

  A pedagógus-továbbképzésben résztvevők a továbbképző részéről nem részesülnek az elméleti foglalkozással összefüggő juttatásban.

  A gyakorlati képzés helye

   

  Converzum – a nyelvi közösségi tér

  1023 Budapest, Lajos utca 11-15.

  hospitálás: ECL vizsgahelyek Magyarország területén (5 gyakorlati tanóra)

  A gyakorlati képzés időtartama

   

  20 tanóra

  A gyakorlati képzés ütemezése

   

  2022.11.18-19-én összesen 15 gyakorlati tanóra

   

  A gyakorlati képzésen való részvétel feltételei

   

  az elméleti modulok elvégzése

  A gyakorlati foglalkozással összefüggésben biztosított juttatások

   

  A pedagógus-továbbképzésben résztvevők a továbbképző részéről nem részesülnek a gyakorlati foglalkozással összefüggő juttatásban.

  a vizsga formája és szervezésének módja

   

   A továbbképzés nem zárul vizsgával.

  A pedagógus-továbbképzési díj mértéke és fizetésének módja, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, valamint a pedagógus-továbbképzési díj megfizetésének a pedagógus-továbbképzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezése

   

  A pedagógus-továbbképzési díj mértéke:

  39.000,-Ft, azaz Harminckilencezer forint

  A pedagógus-továbbképzési díj fizetési ütemezése: a továbbképzést megelőzően egy összegben, legkésőbb a képzés napját megelőző 20. napon.

  A pedagógus-továbbképzési díj megfizetésének módja: továbbképző bankszámlájára történő átutalással vagy ügyfélszolgálatán befizetett készpénzben.

  A pedagógus-továbbképzés során végzett számonkérések, illetve modulzáró tesztek és vizsga költségei a továbbképzési díj részét képezik, továbbképző intézmény külön díjat nem számol fel elvégzésükre.

   

  A pedagógus-továbbképzéshez nyújtott támogatás összegének költségvetési és európai uniós források szerint történő feltüntetése

  (a támogatás megnevezése / a támogatás összege)

  Megnevezés: –

  A továbbképzés nem kapcsolódik költségvetési vagy európai uniós források igénybevételéhez.

   

  A pedagógus-továbbképzésben részt vevő, illetve a pedagógus-továbbképzést szervező szerződésszegésének következményei

   

  – a pedagógus továbbképzés díját továbbképzett köteles a jelenléttől függetlenül teljes egészében megfizetni

  – hiányzás vagy lemorzsolódás esetén a továbbképzés díja vagy annak részlete nem kerül visszafizetésre

  – a továbbképzés elvégzését igazoló dokumentumot a továbbképző csak a teljes továbbképzési díj megfizetését követően köteles továbbképzett részére átadni 

  A pedagógus-továbbképzésben résztvevő vállalja, hogy:

   

  –          teljesíti az oktatás rendjébe illesztett írásbeli és szóbeli beszámolókat,

  –          együttműködik abban, hogy Továbbképző minőségbiztosítási kötelezettségének eleget tehessen, pl. elégedettségmérési kérdőív kitöltése,

  –          nem tanúsít olyan magatartást, mellyel más résztvevők, az oktatók vagy a továbbképző érdekeit sérti,

  –          a továbbképzés / hospitálás helyszínén érvényes biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat betartja,

  –          hiányzását orvos vagy hatóság által kiállított igazolással támasztja alá, és arról Továbbképzőt a lehető legrövidebb időn belül értesíti,

  –          a megengedett mértékű hiányzás túllépése, illetve az ismétlődő vagy súlyos fegyelemsértés következménye a továbbképzésről történő kizárás,

  –          a pedagógus-továbbképzési szerződésben rögzített pedagógus-továbbképzési díjat képző részére az ütemezésnek megfelelően megfizeti. A fizetés elmulasztása esetén pedig továbbképző jogi úton szerezhet érvényt követelésének.

  Lemondási feltételek

   

   

  –          a pedagógus-továbbképzésen történő részvétel díjmentesen legkésőbb a továbbképzés megkezdését 8 munkanappal megelőzően mondható le véglegesen,

  –          a részvétel 8 munkanapon belül történő lemondása esetén a Továbbképző intézmény a részvételi díj 25%-át költségtérítésként levonja a visszautalandó részvételi díjból,

  –          a résztvevő 8 napon belüli lemondás esetén 10% költségtérítés levonása mellett kérheti átregisztrálását a következő képzésre,

  –          a részvétel lemondását Továbbképző kizárólag a barta.ramona@converzum.hu e-mailcímre küldött üzenetben fogadja el,

  –          távolmaradás esetén nincsen mód a részvételi díj visszatérítésére.

   

   

  Továbbképző felelősséget vállal a pedagógus-továbbképzésben közreműködők szakmai felkészültségéért és a továbbképzésen folytatott tevékenységükért.

  A Továbbképző kijelenti, hogy a jelen pedagógus-továbbképzési program megvalósításához az Oktatási Hivatal 2026.06.23-ig fennálló alapítási engedélyével rendelkezik.

  A Továbbképző vállalja, hogy a pedagógus-továbbképzésre vonatkozó előírások szerinti minőségügyi és adatszolgáltatási kötelezettségeit a vonatkozó szabályozások által megjelölt szervek, hatóságok felé teljesíti.

   

  A Továbbképzésben résztvevő esetleges panasz esetén az oktatókhoz szóban, ennek eredménytelensége esetén a továbbképző intézmény székhelyén üzemelő ügyfélszolgálatához írásban fordul panaszával, melynek kivizsgálására 8 naptári nap áll továbbképző rendelkezésére.

  Továbbképző gondoskodik a továbbképzésben résztvevők személyi adatainak a jogszabályokban előírtak szerinti kezeléséről. Az itt nem szabályozott kérdésekben a PTK. rendelkezései az irányadóak. Az esetleges viták eldöntésére a felek kikötik a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.