GINOP Plusz - 3.2.1-21 2.szakasz

ÁPRILIS 30-ig beadható!

GINOP Plusz - 1.2.1-21GINOP Plusz-3.2.1-21
2. szakasz
A mikro-, kis- , középvállalkozások és nagyvállalatok számára meghirdetett KÉPZÉSI PÁLYÁZATra
2022. február 15. napjától nyújtható be kérelem, a forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2023. április 30. napjáig.

#100% vissza nem térítendő, #maximum 60.000.000 Ft támogatás, #akár bértámogatásra is

A pályázat célja: a hazai mikro- és kisvállalkozások versenyképességének javítása innovatív, hozzáadott értéket növelő fejlesztések, eszközfejlesztések és képzések támogatásán keresztül. 

A GINOP Plusz- 3.2.1-21

Pályázat célja

hogy, támogassa a munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítását a munkaerő fejlesztésén keresztül.

Támogatható tevékenységek:

Soft skill képzés (kommunikáció, stresszkezelés, ügyfélkezelés…)

Nyelvi képzés

Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés

Szakmai ismeretekre irányuló képzés

Meghirdetési szakaszonként összesen a támogatás maximális összege:

Mikro-, kis és középvállalkozás 75 millió Ft

Nagyvállalat 150 millió Ft

VállalatméretTámogatás mértéke
Mikro- és kisvállalkozás70%
Középvállalat60%
Nagyvállalat50%

Pályázati nyerés esetén a teljes összeg ELŐLEGKÉNT lehívható!

A támogatásra 2022. február 15. napjától nyújtható be kérelem, a forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2023. április 30. napjáig.

A maximálisan elszámolható egy főre jutó képzési költség 250 000 forint, ami bizonyos feltétel teljesülése esetén 300 000 forintra vagy akár 350 000 forintra is növelhető (hátrányos helyzet vagy megváltozott munkaképesség, Szabad Vállalkozási Zóna, kiemelt ágazat, IKT képzések esetén).

A második ütemben rendelkezésre álló forrás: 15 milliárd forint.

A GINOP Plusz-1.2.1-21 pályázatban támogatható tevékenységek:

Kötelező tevékenység:

Technológiafejlesztés – beleértve a termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését, és az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét, kötelezően megvalósítandó, de önállóan nem támogatható

Választható tevékenységek, de önállóan nem támogatható:

Infrastrukturális és ingatlan beruházás  – legfeljebb 70%

Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele  – max 50 millió, képzéssel együtt legfeljebb 20%

Képzési szolgáltatások igénybevétele  – max. 5 millió, tanácsadással együtt legfeljebb 20%

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása  – legfeljebb 50%

Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése – legfeljebb 10%

A válaszható tevékenységek közül kötelezően 2-t kell választani.

TANÁCSADÁSI szolgáltatás a Converzum szakértőivel

KÉPZÉSI szolgáltatás a Converzum nyelvi mentoraival

Mennyi előleg igényelhető?

(Részletes információk a felhívás 7.1. fejezetében)

100%, maximum 629 300 000 Ft

A támogatási kérelmek benyújtása

Támogatásban nem részesíthetők köre:

1. Az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban,

2. amely nem felel meg a Felhívás 4.1. pontjában meghatározott feltételeknek,

3. amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,

4. akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,

5. amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét;

6. amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,

7. amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul,

8. amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül – azaz olyan természetes vagy jogi személyek részére, amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik

9. amely vállalkozás támogatási kérelmében bemutatott projekt megvalósítása a Felhívás 3.4.1.1 k) pontjában foglaltak alapján kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz.

10. amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul.

11. amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul,

12. amelynek fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos beruházásokra irányul (Felhívás 4. számú melléklete), azaz nincs kizárva az a feldolgozással kapcsolatos beruházás, amelynek eredményeként a feldolgozott termék nem minősül mezőgazdasági terméknek,

13. azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget,

14. akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezi,

15. amely azt a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel,

16. Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg. Az ÁÚF-től eltérően már a támogatási kérelem benyújtásakor sem minősülhet a fejlesztéssel érintett ingatlan lakáscélú ingatlannak. Lakás/lakhatási célú fejlesztésnek minősül minden olyan fejlesztés és/vagy beruházás, amely a KSH építmény jegyzékében a „11 LAKÓÉPÜLETEK” között nevesített épületek fejlesztésére irányul.

17. Nem támogatható a jövedelemszerzésre irányuló napelemes rendszerek telepítése, különösen a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó háztartási méretű kiserőművek esetében alkalmazott szaldó elszámolásnál az egyértelműen bevételszerzést célzó, illetve a — nagyobb kapacitású napelemes rendszerek esetében — kötelező átvételi rendszer (KÁT), vagy Megújuló Energia Támogatási Rendszer (METÁR), vagy METÁR-KÁT rendszer által biztosított működési támogatással villamos energiát termelő napelemes rendszerek installálása

18. Nem támogatható meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése.

19. Nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben a napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre.

20. amely vállalkozás jelen Felhívás keretében korábban támogatásban részesült,
21. amely vállalkozás jelen Felhívás keretében egy korábban már benyújtott támogatási kérelmében szereplő, azzal teljes egészében megegyező elszámolható költségtételt tartalmazó támogatási kérelmet nyújt be a Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Operatív Program jelen konstrukciója keretében, kivéve, ha a korábbi benyújtott támogatási kérelmét visszavonta vagy arra vonatkozó elutasító döntéssel rendelkezik,
22. amely 2019. december 31-én az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a) és (4b) bekezdése16 alapján nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült.
23. amely vállalkozás a VINOP-1.1.2-21 vagy VINOP-1.3.1-21 kódszámú felhívások keretében korábban támogatásban részesült projektjének záró kifizetési igénylését nem nyújtotta be.
Regionális beruházási támogatás esetén:
24. amelynek fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos beruházásokra irányul, azaz nincs kizárva az a feldolgozással kapcsolatos beruházás, amelynek eredményeként a feldolgozott termék nem minősül mezőgazdasági terméknek,
25. amely acélipari tevékenységhez, hajógyártási tevékenységhez, szénipari tevékenységhez, szintetikusszál-ipari tevékenységhez, ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához, vagy energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz igényel támogatást,

26. abban az esetben, ha:
– a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény),
– az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és
– a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg.
27. amely szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez igényel támogatást, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (10) bekezdésében meghatározott feltételekkel,
28. amely kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez igényel támogatást, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (11) bekezdésében meghatározott feltételekkel,
29. azon beruházások esetében, ahol az elszámolható költség nagyobb, mint 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén:
30. már elfogadott, de még nem hatályos uniós szabványnak való megfelelés érdekében megvalósított beruházáshoz.
„Csekély összegű támogatás” támogatási kategória esetén:
31. a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára teherszállító járművek megvásárlására.

Ízelítő képzéseinkből

Megbízhatóságunkat, tapasztalatunkat, hitelességünket a következő sikeres és nyertes pályázatok igazolják:

 • TÁMOP-2.1.2-2012/12-1-2012-0001 Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése
 • TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0190  Munkahelyi képzések megvalósítása
 • Diplomamentő Program 1. és 2.
 • GINOP-5.1.1-14 Út a munkaerőpiacra
 • GINOP-5.2.1-15 Út a munkaerőpiacra
 • VEKOP 8.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra
 • VEKOP 8.2.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra
 • GINOP-6.1.5-17-2018-00052 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programja
 • GINOP-6.2.5-17-2018-00052 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programja
 • GINOP 6.1.2-15-2015-00001 Digitális szakadék csökkentése 
 • ERASMUS+ 2015
 • ERASMUS+ 2018
 • EIA/2011/1.1.2.
 • EIA/2013/1.1.2.
 • MMIA-2.2.4/3-2016-00002
 • Erasmus+ 2021

Elindult a 3. ütem, ismét benyújtható a pályázat!
Ne maradjon le a GINOP Plusz-3.2.1-21 pályázatról!

Ginop Plusz 3.2.1.-21

Pályázat célja

Munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül.

Támogatható tevékenységek

– Soft skill képzés (kommunikáció, stresszkezelés, ügyfélkezelés…)

– Nyelvi képzés

– Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés

– Szakmai ismeretekre irányuló képzés

Határidő

A forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2024. június 30-ig nyújtható be a kérelem. 

Támogatás mértéke

Pályázati nyerés esetén a teljes összeg ELŐLEGKÉNT lehívható!

A forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2024. június 30-ig nyújtható be a kérelem. 

A maximálisan elszámolható egy főre jutó képzési költség 250 000 forint, ami bizonyos feltétel teljesülése esetén 300 000 forintra vagy akár 350 000 forintra is növelhető (hátrányos helyzet vagy megváltozott munkaképesség, Szabad Vállalkozási Zóna, kiemelt ágazat, IKT képzések esetén).

A harmadik ütemben rendelkezésre álló forrás: 15 milliárd forint.