GINOP Plusz - 1.2.3-21


GINOP Plusz-1.2.3-21
A mikro-, kis- , és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban:

Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl és Pest régiók egyikében,

vagy az ezen régiókon kívül eső, szabad vállalkozási zónának
minősülő településen.

#100% vissza nem térítendő, #maximum 60.000.000 Ft támogatás, #akár bértámogatásra is

A pályázat célja: a hazai mikro- és kisvállalkozások versenyképességének javítása innovatív, hozzáadott értéket növelő fejlesztések, eszközfejlesztések és képzések támogatásán keresztül. 

A GINOP Plusz- 1.2.3-21

Benyújtás ideje:

2022. január 27. – 2022. február 3.

Igényelhető támogatás:

10 000 000 Ft – 200 000 000 Ft

A visszatérítendő támogatás bizonyos feltételek teljesülése mellett részben vagy egészben vissza nem térítendővé válik.

Meghirdetési szakaszonként összesen a támogatás maximális összege:

Mikro-, kis és középvállalkozás 50 millió Ft

Nagyvállalat 100 millió Ft

VállalatméretTámogatás mértéke
Mikro- és kisvállalkozás70%
Középvállalat60%
Nagyvállalat50%

Pályázati nyerés esetén a teljes összeg ELŐLEGKÉNT lehívható! 

Előlegként 100%, maximum 200 000 000 Ft igényelhető.

A projekthez minimum 30% önerő szükséges. 

A maximálisan elszámolható egy főre jutó képzési költség 200 000 forint.

A GINOP Plusz-1.2.3-21 pályázatban támogatható tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el).
b) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
c) Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, (legfeljebb 5 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
d) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el).
e) Információs technológia-fejlesztés (beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét) (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).

A projekt keretében a kötelezően megvalósítandó tevékenység mellett legalább 1 db választható, önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges.

TANÁCSADÁSI szolgáltatás a Converzum szakértőivel

KÉPZÉSI szolgáltatás a Converzum nyelvi mentoraival

Mennyi előleg igényelhető?

100%, maximum 150 500 000 Ft

A támogatási kérelmek benyújtása

Támogatásban nem részesíthetők köre:

1. Az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban,

2. amely nem felel meg a Felhívás 4.1. pontjában meghatározott feltételeknek,

3. amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,

4. akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,

5. amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét;

6. amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,

7. amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul,

8. amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül – azaz olyan természetes vagy jogi személyek részére, amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik

9. amely vállalkozás támogatási kérelmében bemutatott projekt megvalósítása a Felhívás 3.4.1.1 k) pontjában foglaltak alapján kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz.

10. amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul.

11. amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul,

12. amelynek fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos beruházásokra irányul (Felhívás 4. számú melléklete), azaz nincs kizárva az a feldolgozással kapcsolatos beruházás, amelynek eredményeként a feldolgozott termék nem minősül mezőgazdasági terméknek,

13. azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget,

14. akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezi,

15. amely azt a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel,

16. Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg. Az ÁÚF-től eltérően már a támogatási kérelem benyújtásakor sem minősülhet a fejlesztéssel érintett ingatlan lakáscélú ingatlannak. Lakás/lakhatási célú fejlesztésnek minősül minden olyan fejlesztés és/vagy beruházás, amely a KSH építmény jegyzékében a „11 LAKÓÉPÜLETEK” között nevesített épületek fejlesztésére irányul.

17. Nem támogatható a jövedelemszerzésre irányuló napelemes rendszerek telepítése, különösen a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó háztartási méretű kiserőművek esetében alkalmazott szaldó elszámolásnál az egyértelműen bevételszerzést célzó, illetve a — nagyobb kapacitású napelemes rendszerek esetében — kötelező átvételi rendszer (KÁT), vagy Megújuló Energia Támogatási Rendszer (METÁR), vagy METÁR-KÁT rendszer által biztosított működési támogatással villamos energiát termelő napelemes rendszerek installálása

18. Nem támogatható meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése.

19. Nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben a napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre.

20. amely vállalkozás jelen Felhívás keretében korábban támogatásban részesült,
21. amely vállalkozás jelen Felhívás keretében egy korábban már benyújtott támogatási kérelmében szereplő, azzal teljes egészében megegyező elszámolható költségtételt tartalmazó támogatási kérelmet nyújt be a Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Operatív Program jelen konstrukciója keretében, kivéve, ha a korábbi benyújtott támogatási kérelmét visszavonta vagy arra vonatkozó elutasító döntéssel rendelkezik,
22. amely 2019. december 31-én az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a) és (4b) bekezdése16 alapján nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült.
23. amely vállalkozás a VINOP-1.1.2-21 vagy VINOP-1.3.1-21 kódszámú felhívások keretében korábban támogatásban részesült projektjének záró kifizetési igénylését nem nyújtotta be.
Regionális beruházási támogatás esetén:
24. amelynek fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos beruházásokra irányul, azaz nincs kizárva az a feldolgozással kapcsolatos beruházás, amelynek eredményeként a feldolgozott termék nem minősül mezőgazdasági terméknek,
25. amely acélipari tevékenységhez, hajógyártási tevékenységhez, szénipari tevékenységhez, szintetikusszál-ipari tevékenységhez, ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához, vagy energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz igényel támogatást,

26. abban az esetben, ha:
– a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény),
– az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és
– a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg.
27. amely szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez igényel támogatást, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (10) bekezdésében meghatározott feltételekkel,
28. amely kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez igényel támogatást, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (11) bekezdésében meghatározott feltételekkel,
29. azon beruházások esetében, ahol az elszámolható költség nagyobb, mint 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén:
30. már elfogadott, de még nem hatályos uniós szabványnak való megfelelés érdekében megvalósított beruházáshoz.
„Csekély összegű támogatás” támogatási kategória esetén:
31. a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára teherszállító járművek megvásárlására.

Ízelítő képzéseinkből

Megbízhatóságunkat, tapasztalatunkat, hitelességünket a következő sikeres és nyertes pályázatok igazolják:

 • TÁMOP-2.1.2-2012/12-1-2012-0001 Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése
 • TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0190  Munkahelyi képzések megvalósítása
 • Diplomamentő Program 1. és 2.
 • GINOP-5.1.1-14 Út a munkaerőpiacra
 • GINOP-5.2.1-15 Út a munkaerőpiacra
 • VEKOP 8.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra
 • VEKOP 8.2.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra
 • GINOP-6.1.5-17-2018-00052 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programja
 • GINOP-6.2.5-17-2018-00052 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programja
 • GINOP 6.1.2-15-2015-00001 Digitális szakadék csökkentése 
 • ERASMUS+ 2015
 • ERASMUS+ 2018
 • EIA/2011/1.1.2.
 • EIA/2013/1.1.2.
 • MMIA-2.2.4/3-2016-00002
 • Erasmus+ 2021